نمایش 1–12 از 24 نتیجه

پیشبندی جیبدار جین کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹

تیشرت شلوار گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار یونیکورن

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۶ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

پیشبندی جیبدار کوتاه

195,000 تومان
حدود ۶ تا ۲۴ ماه سایز ۴۰: قد ۴۳ و ۴۸ ، سرشانه تا فاق۳۵ و ۳۹، زیر بغل ۲۶ سایز ۴۵: قد ۴۷ و ۵۲ ، سرشانه تا فاق ۳۷ و ۴۱، زیر بغل ۲۷ سایز ۵۰: قد ۵۱ و ۵۶ ، سرشانه تا فاق ۴۰و ۴۴، زیر بغل ۲۹ جنس: کتان

تیشرت شلوار روباه نارنجی

85,000 تومان
حدود ۹ ماه تا ۵ سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوار دایناسور راننده

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوار ۴۸ سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوار ۵۴ سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوار ۵۹ سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوار ۶۵ حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک گور خر صورتی

85,000 تومان
حدود 9 ماه تا 5 سال سایز ۳۵: قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک روباه نارنجی

85,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک یونیکورن

79,000 تومان
حدود ۱ تا ۶ سال سایز ۳۵: حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه (۱ تا ۲ سال) قد بلوز ۳۵، پهنا زیربغل ۲۷.۵ ، قد شلوارک 28 سایز ۴۰: حدود (۲ تا ۳ سال) قد بلوز ۴۰، پهنا زیربغل ۳۰ ، قد شلوارک 31 سایز ۴۵: (حدود ۳ تا ۴ سال) قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، قد شلوارک 35 سایز ۵۰: ( حدود ۴ تا ۶ سال) قد بلوز ۴۹، پهنا زیربغل ۳۳، قد شلوارک 40 حدود ها تقریبی نوشته شده. با توجه به جثه فرزند خود انتخاب کنید. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک میکی موس طوسی

97,000 تومان
جنس تیشرت: ملانژ جنس شلوارک: پنبه و پلی استر حدود 2 تا 8 سال سایز 40: قد تیشرت 37 ، پهنا 29 ، شلوارک 29 سایز 45: قد تیشرت 43 ، پهنا 31 ، شلوارک 32 سایز 50: قد تیشرت 47 ، پهنا 34 ، شلوارک 36 سایز 55: قد تیشرت 53 ، پهنا 37 ، شلوارک 41 جهت سفارش به اندازه ها توجه شود. یک سانت خطای اندازه لحاظ شود.  

تیشرت شلوارک شیر شاه

70,000 تومان
جنس: پنبه صد در صد حدود ۲ تا ۷ سال سایز ۴۰: حدود ۲ تا ۴ سال قد بلوز ۴۴، پهنا زیربغل ۳۱، شلوارک ۳۳ سایز ۴۵: حدود ۴ تا ۵.۵ سال قد بلوز ۴۸، پهنا زیربغل ۳۵، شلوارک ۳۹ سایز ۵۰: حدود ۵.۵ تا ۷ سال قد بلوز ۵۲، پهنا ۳۷، شلوارک ۴۳ جهت سفارش به سانت ها توجه شود نه به حدود ماه ها. ماه ها به صورت تقریبی نوشته شده است.

تیشرت شلوارک لبخند چشمکی

82,000 تومان
جنس: پنبه حدود ۱ تا ۶، ۷ سال سایز ۳۵: حدود ۱ تا ۲ سال قد تیشرت ۳۶، پهنا زیربغل ۲۸، شلوارک ۲۶ سایز ۴۰: حدود ۲ تا ۳.۵ سال قد تیشرت ۳۹، پهنا زیربغل ۲۹، شلوارک ۲۸ سایز ۴۵: حدود ۳.۵ تا ۵ سال قد تیشرت ۴۳، پهنا زیربغل ۳۲، شلوارک ۳۶ سایز ۵۰: حدود ۵ تا ۷ سال قد تیشرت ۴۹، پهنا زیربغل ۳۵، شلوارک ۳۸ جهت سفارش به سانت ها توجه شود. حدود ۱ سانت خطای اندازه لحاظ شود.