نمایش یک نتیجه

زیردکمه یقه دار

89,000 تومان
حدود ۶ تا ۴۸ ماه سایز ۱: حدود تقریبی ۶ تا ۹ ماه سرشانه تا فاق ۴۰ پهنا زیربغل ۲۲.۵ . سایز ۲: حدود تقریبی ۹تا۱۲ ماه سرشانه تا فاق ۴۲ پهنا زیربغل ۲۳.۵ . سایز ۳: حدود ۱۲تا۱۸ ماه سرشانه تا فاق ۴۵، پهنا زیربغل ۲۵.۵ . سایز ۴: حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه سرشانه تا فاق ۴۸ پهنا زیربغل ۲۶ . سایز ۵: ۲۴ تا ۳۶ ماه سرشانه تا فاق ۵۱ پهنا زیربغل ۲۸.۵ . سایز ۶: ۳۶ تا ۴۸ ماه سرشانه تا فاق ۵۳ پهنا زیربغل ۳۰